hjalp

Asken är en liten förskola, belägen i Brunnsparken i centrala Alingsås. Förskolan har plats för 20 barn i åldrarna 2-5 år. Asken är en plats för lek, stimulans och inlärning och vi bygger verksamheten på Montessoripedagogiken som har sin grund i att varje barn är en unik, självständig person.

Barnen leker, sjunger, går på utflykter och lär sig nya saker. Vi utgår alltid från varje barns behov, vilja och kunskaper. Stor vikt läggs vid att barnen skall lära sig umgås, samarbeta och visa hänsyn inför varandra. Om du är intresserad, har frågor eller vill besöka oss är du välkommen att höra av dig.

bird

 

 

 

z

z Verksamheten startade 1990 och drivs som ett föräldrakooperativ i form av en ideell förening. Medlemmar är varje familj som har barn i verksamheten.

Asken vänder sig till de föräldrar och barn som vill ha en förskoleverksamhet med hög kvalité. Montessoripedagogikens grunder skapar speciella möjligheter som ger positiv påverkan på barns kvalitativa miljö och utveckling.

Klicka på nedanstående pdfer för att läsa mer om föreningens stadgar, policies etc.

pdfikon Köregler och -information.
pdfikon Föräldraansvar.
pdfikon Föreningens stadgar.
pdfikon Mål och värdegrund.
pdfikon Klagomålshantering.
pdfikon Verksamhetsplan (uppdateras inom kort).
pdfikon Våra policies (uppdateras inom kort).
pdfikon Likabehandlingsplan (uppdateras inom kort).

Öppettider: Förskolan öppnar för närvarande kl 07.30 och stänger kl 17.00 med undantag för fredagar då vi stänger 16.00 och dag före röd dag då vi stänger kl 15.00. Vi förhåller oss dock till Alingsås kommuns ramtider och anpassar oss efter familjers behov.

Försäkringar: Kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för olycksfallsskada som inträffar under deltagande i förskolans verksamhet samt under fritid och ferie.

En vanlig dag på Asken

 

z
07.30 Förskolan öppnar.
08.30 Skoldagen börjar.
Morgonsamling med tema, därefter arbeten i de olika ämnesområdena: praktiska och sensoriska övningar, språk, matematik, kultur och skapande.
09.00-10.30 Fruktstund
10.30-11.30 Utevistelse för de yngre. Skolklubb för 5-åringarna.
11.30 LUNCH
12.30-13.00 Vila – sagoläsning/sovstund för de som har behov.
13.00 - 15.00 Utevistelse för alla.
15.00- 15.30 Mellanmål
15.30-16.30 Inomhusaktiviteter- vi läser, pysslar, spelar spel m.m.
16.30 Vi städar och avslutar vår dag.
17.00 Förskolan stänger.

Varje dag: I allt vi gör utgår vi ifrån våran filosofi – Montessoripedagogiken*. Barnen arbetar med de olika ämnesområdena, likväl som kreativt och skapande arbete såsom målning, lera, papier maichè och allt möjligt annat som barnens intresse och föreställningsförmåga leder oss till! Ibland jobbar vi efter olika tema.
Varje vecka har vi: Motorisk träning, musik/rytmik, utflykt 8.30 - 11.00.
Ibland gör vi: Längre utflykter eller studiebesök under hela dagar.


Askens personal:

Lotta Håkansson
Förskolechef

Maria Johnsson
Biträdande förskolechef

Josefin Hjelmstedt
Köksansvarig
Styrelse 2018:

Ordförande: Lars Stople
Kassör/Vice ordförande: Sara Magnusson
Sekreterare: Martha Klason
Miljö- och hälsoansvarig: Therese Nilsson
Kö- och personalansvarig: Matilda Stode Lärka

Suppleant: Karin Lindelöv Hult

Fixaransvariga: David Schenkel, David Hovisalo

Interna Revisorer: Peter Klason, Per Bernhult

Valberedning, sammankallande: Per Bernhult, Anna Längberg

z

Brunnshuset
Vår skola finns i det anrika och charmiga Brunnshuset intill den lummiga Brunnshusparken.

Lite kuriosa om Brunnshuset. Läs mer >

Att dricka brunn och umgås sommartid vid en hälsobrunn var högsta mode under 1700-talet.

I Alingsås väcktes idén att bilda ett brunnsbolag av ett sällskap herrar med prosten Peter Afzelius och läkaren Ludvig Zaar som drivande krafter. Avsikten och förhoppningen var att locka brunnsgäster till Alingsås under några korta sommarveckor för att de i lugn och ro skulle stärkas till kroppen av det hälsobringande vattnet och till själen av angenämt sällskap med andra brunnsgäster.

I september 1819 hölls den första bolagsstämman. Man valde då en direktion, som skulle se till att nya byggnader uppfördes och att brunnsverksamheten kom igång. Hälsobrunnen eller surbrunnen fanns redan 1734, då den upptogs av läkaren Jonas Kruse. Den omnämns av Linné i Västgötaresan från år 1746, som konstaterar att vattnet i Alingsås surbrunn är "långt starkare än vid surbrunnen i Borås".

Några år efter Linnés besök byggdes ett litet hus över källan eller brunnen men den fick endast lokalt begränsad betydelse. Av de stadsbor, som använde brunnen togs en liten avgift men några större avgifter tycktes det inte röra sig om.

På våren 1820 revs det gamla brunnshuset och ersattes av en ny byggnad och det är den vi ännu har i behåll. Från 1820-talet och några decennier framåt blev stora salen i Brunnshuset den naturliga mötesplatsen för societetens nöjesliv. Brunnsgästerna roade sig sommartid med utflykter, båtfärder på Säveån och promenader i parken. För brunnsgästen var dagsprogrammet väl inrutat. I den tidiga morgontimmen samlades de för morgonbön, vandrade sedan till hälsobrunnen och drack de första av de 8-10 glas vatten som skulle intagas, badade i Säveån, promenerade i parken och intog dagens måltider. Det var inte tillåtet att spela kort, dansa eller nattsudda. De sommarveckor som förflöt vid Alingsåsbrunnen skulle vara några veckor av behaglig omväxling och avkoppling till kroppens och själens fromma.

Intresset för att dricka brunn i Alingsås avtog under 1800-talets sista år för att helt upphöra sommaren 1917 då den sista brunnsterminen hölls.

Parken och det lilla huset över källan förnyades 1969 då även brunnsdrickningens dag för första gången genomfördes. 

 

z

ommontessori I ett Montessoriklassrum ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig.

Klassrummet ska även i sig självt vara inbjudande, med färger och mönster och annat tilltalande, eftersom det underlättar lärandet och gör det mer intressant och roligare. Har barnen roligt när de lär sig så kommer de vilja lära sig mer.

Läraren ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska läraren finnas där för att ge råd och hjälp, om barnen behöver ledning så ska läraren finnas till hands.

Läraren ska endast uppmuntra inlärningen, och hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet och beordra eller ställa krav.

Sensoriskt materiel. Läs mer >


Grunden till att arbeta med de sensoriska materielen har barnen fått genom de praktiska vardagsövningarna, där de lärt sig koncentration, ta fram och ställa tillbaka olika saker m.m.

I de sensoriska materielen tränar barnen sina sinnen:
syn
hörsel
smak
lukt
känsel

Barnet utvecklar karaktär, intellekt och motoriken förfinas. De lär sig gradera, klassificera, se likheter och olikheter. Materielen utvecklar barnets iakttagelseförmåga samt koordination av rörelser. De tränar färgsinne och färgkänsla, blir medvetna om olika sakers vikt och känna skillnaden mellan olika temperaturer.

Materielen skapar ett intresse för ljud och utvecklar känslan för dofter. Barnen utvecklar språket med många nya ord. För varje sensoriskt materiel ska det tillhörande språket tas med. Barnen ska ha upplevelsen och känslan först, sedan språket. Det sensoriska materielens syfte är att vara en hjälp för barnet att lära känna världen och sina egna förmågor på ett bättre och mer aktivt sätt.

Inget når intellektet som inte har nått handen.
Sinnena är världens upptäcktsresande.
Gripa för att begripa.
Detta är tre av Maria Montessoris tankar, här följer ett par till:
Det jag hör glömmer jag.
Det jag ser minns jag.
Det jag gör förstår jag.

Språk. Läs mer >

Barn i förskoleåldern ( 3-6 år ) kommer under någon period att vara speciellt intresserad av språk. Maria Montessori kallade den här speciella perioden för känslig period för språk. Som lärare är det viktigt att uppmärksamma denna period hos varje enskilt barn, för att leda barnet framåt i sin utveckling av språket.

DIREKTA MÅL: Leda barnet till större ordförråd Genom: Dagliga samtal med barnet, både enskilt och i grupp. Ta tillvara på barnets intresse och förmåga att lära sig ordens innebörd och därigenom öppna dörrar till andra intresseområden t.ex. naturkunskap, historia m.m.

ETT ÖKAT ORDFÖRRÅD OCH DÄRMED EN ÖKAD FÖRMÅGA ATT UTTRYCKA SIG LEDER BARNET TILL SOCIAL UTVECKLING GENTEMOT ANDRA BARN.

Väcka intresse för att lära sig läsa Genom: I Montessorimiljön finns det många skrivna lappar ( ordkort ), där barnet lockas till att läsa, för att få reda på vad något heter. Högläsning och tillgång till böcker. Maria Montessoris språkmateriel.

Vi lär ut läsning genom den "fonetiska" modellen. Introducera intresserade barn för skrivning Genom: Målning i olika tekniker. Indirekt, lära barnet pennfattning genom praktiska vardagsövningar och sensoriskt materiel ( t.ex. Pincettövningar, cylinderblock m.m. ) Designramarna. Dessa hjälper barnet att få kontroll på handens rörelser och pennan. Även läs och skrivriktningen introduceras genom designramarna. Med hjälp av sandpappersbokstäverna upplever barnen med sina sinnen hur bokstäverna skall skrivas.

INDIREKTA MÅL: Genom att tala tydligt, korrekt och lyssna på barnet lär sig barnet språkets sociala regler. T.ex. att respektera någon som talar och lyssna klart innan man själv börjar prata.

Matematik. Läs mer >

Matematik är inte enbart siffror och tal. Utmärkande drag för matematik på en Montessoriförskola är att barnen först får uppleva matematik i sin närhet på ett konkret sätt. Det tar tid för ett barn att lära sig tänka abstrakt. Först måste barnet få erfarenheter från sin omvärld, innan det lär sig symbolen.

På en Montessoriförskola har barnen frihet att undersöka sin närmaste omgivning. Barnet får exempelvis tillfälle att röra vid saker, flytta på dem och jämföra dem. Maria Montessoris sensoriska materiel är inte bara en hjälp vid utforskandet av omgivningen, utan också en hjälp att utveckla det matematiska sinnet. Indirekt förbereder de sensoriska materielen barnet på talbegreppet 1-10, då mycket materiel är uppbyggt på tio enheter.

Syften med matematik på en montessoriförskola: Direkta syften: Att få förståelse för och lära sig matematik. Att lära sig taluppfattningen och symboler. Genom: På en Montessoriförskola lägger vi grunden till det "matematiska tänkandet" genom att tidigt arbeta med det "Sensoriska materielen", där barnet omedvetet får uppleva t.ex. höjd, längd, bredd, antal, vikt, parövningar och graderingsövningar. På detta sätt lär de sig att se skillnader och likheter i omgivningen.

Att dagligen få in olika rim och ramsor där matematik ingår. Att barnen deltar aktivt i olika rutiner och aktiviteter där matematik ingår. T.ex. duka fram tallrikar, bestick, glas m.m. Indirekta syften: Barnet ska uppnå ett abstrakt matematiskt tänkande. Genom: Barnet ska ha arbetat med konkret materiel för att senare kunna arbeta med matematik på ett mer abstrakt sätt.

Social träning. Läs mer >

För att kunna umgås med andra människor krävs att barnen lär sig omgivningens regler och normer. Det är förskolans uppgift att barnen växer upp till människor som accepterar olika människor på lika villkor. Redan när Maria Montessori utarbetade Montessoripedagogiken, lade hon vikten på att alla som lever på jorden är lika mycket värda och för att alla skall kunna förstå detta, behöver barnen lära sig det sociala samspelet tidigt, för att kunna utveckla solidaritet, empati, omtanke om andra m.m.

I våra Montessoriförskolor lär sig barnen naturligt att visa respekt för andra genom att vi lärare och de äldre barnen visar på ett lugnt och föredömligt sätt att man exempelvis inte stör eller förstör andras arbete. Tanken med våra åldersblandade grupper är b la att de äldre barnen kan lära de yngre barnen de sociala regler och normer som gäller på förskolan. Det är viktigt för barnen att träna sig i det sociala livet på ett konkret sätt. Först därefter, när de bearbetat detta, kan de omvandla de "lilla" kunskapen till något större och visa medkänsla och respekt i den yttre världen de är på väg emot.

Vägen till ansvarstagande medmänniskor är lång och på en Montessoriförskola försöker vi bygga den här vägen på frihet och respekt. Genom friheten: - att tala - att utvecklas i egen takt - att välja vad man vill göra - från konkurrens - utvecklas barnets självkänsla och därmed också förmågan att förstå andra människor. Men för att utveckla detta behöver barnen också lära sig visa respekt för andra människor, för miljön på förskolan och sist men inte minst utveckla en självrespekt, där grundpelaren är att bygga upp en god bild av sig själv.

Kultur. Läs mer >


De kulturella ämnena i Montessoriförskolan Barnen i 3-6 årsåldern har en känslig period för kultur och omvärlden. Maria Montessori ansåg därför att det är viktigt att ge barnen helheten om hur allting hänger ihop och har ett samband i vår värld.

I de kulturella ämnena i Montessoriförskolan ingår: historia, geografi, naturkunskap - biologi ( zoologi och botanik ) samt musik, konst, bild, hantverk och drama.

Historia:
Känslan för tid utgör grunden för det historiska perspektivet. Utan en uppfattning om tidens gång kan man tro att det som har hänt för länge sedan var lika verkligt då som det som händer idag. Målet är: Att hjälpa barnet att få en tidsuppfattning. Att ge barnen en förståelse för jorden, universum och Människans utveckling.

Geografi:
Barnen i förskoleåldern är otroligt intresserade av världen, olika länder, flaggor och människor. Målet är: Att ge barnen kunskap om hur världen är uppdelad a) land och vatten b) olika kontinenter Att ge barnen kunskap om andra kulturer och lära dem uppskatta och förstå dem. Att träna barnens rumsuppfattning om vad som är nära och långt borta och helheten i förhållandet till sig själv och andra.

Biologi:
Inom zoologi och botanik utvecklar barnen en helhetssyn på de olika livsformerna i omgivningen de lever i. Målet är: Att barnen tidigt får utveckla en respekt och ansvarskänsla för djur och natur. Att ge barnen en förståelse för vad vi människor kan göra för att förbättra vår miljö och arbeta miljömedvetet. Att ge barnen insikt om att allt hör samman i ett evigt kretslopp och att människan är en del av naturen. Musik , konst , bild , hantverk och drama

Målet är: (Musik)
Att träna örat att skilja emellan olika ljud att intressera barnet för ljud Att träna hörselsinnet Förberedelse för musikstudier I vår Montessorimiljö finns bl.a. ljuddosor, klockor och musikinstrument för barnen att arbeta med.

Målet är: (Konst)
Att få se och upptäcka andras konstverk - både döda som nu levande konstnärer, och få lära sig att uppskatta dem. Att få lära sig känna igen berömda konstverks namn. Att få lära sig namn på berömda konstnärer.

Målet är: (Bild , hantverk)
Att visa barnen olika tekniker och sedan låta dem få experimentera själva. Det är genom att få göra själv som barnet använder sitt inre språk, d.v.s. det som barnet inte kan uttrycka i ord tar sig i uttryck via handen. Att introducera barnet färger, färglära. Att utveckla ett estetiskt sinne. Ge barnet frihet att få uttrycka sig. Att få ta del av sin egen kultur.

Läs gärna mer på wikipedia och hos Montessoriförbundet.


 


 

zzOm du är intresserad av att ha ditt barn i vår verksamhet är du välkommen att göra en intresseanmälan här nedan. Har du frågor så vänd dig till vår köansvarig Anna Längberg.

Pojke Flicka